GDPR

LBC Borås värnar om den personliga integriteten hos alla våra intressenter. Både interna och externa. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning och vi lagrar endast personuppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden mot våra intressenter. Läs vår integrationspolicy nedan kring hur vi behandlar personuppgifter.

Integritetspolicy

LBC Borås AB, även benämnt nedan som ”Vi”) behandlar personuppgifter som berör våra kunder, leverantörer, transportörer samt de som är och varit anställda inom koncernen.

Vi värnar om den personliga integriteten och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter som kund samt leverantör och gäller för våra hemsidor, plattformar i sociala medier (nedan ”Digitala Kanaler”) och samtliga system som används för verksamheten.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en idag levande fysisk person. Det innebär att uppgifter som t.ex. bild, namn och kontaktuppgifter mm utgör personuppgifter.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in och hur används de?

De personuppgifter vi behandlar om dig utgår framför allt från de uppgifter du själv lämnar till oss.
De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig utgörs bland annat av namn, adress, e‑postadress, telefonnummer och personnummer.

Sparande av personuppgifter

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Vi värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Vi kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, exempelvis att hjälpa till med marknadsföring, tillhandahålla vår IT-drift och andra tjänster.
Utförandet av dessa uppgifter kan innebära att våra samarbetspartners får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning åläggs alltid att säkerställa en hög skyddsnivå för personuppgifterna genom ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Vi kommer inte att sälja personuppgifter eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivits här.

Rätt till information

Du har rätt att när som helst begära att vi ska sluta att behandla dina personuppgifter, varvid vi kommer göra det om det inte finns någon lag eller annan föreskrift som ålägger oss att fortsätta behandla dem.
Du har även rätt att kostnadsfritt, en gång per år, på skriftlig begäran undertecknad av dig, erhålla information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig samt att få eventuella felaktiga uppgifter rättade.

För att åberopa något av detta ber vi dig skicka in ett brev till oss, där du beskriver vem du är, vilket telefonnummer du har, samt ändamålet med din förfrågan. Bifoga en underskriven kopia på en identifikationshandling, så att vi kan garantera att det är enbart är dig vi kommunicerar med.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är LBC Borås AB, eller i förekommande fall annat bolag i koncernen.
Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Kameraövervakning

Kamerabevakning på ytor inom- och utomhus.

LBC Borås AB bedriver kamerabevakning på ytor både inom- och utomhus. Till stöd för bevakningen har vi kamerabevakningslag 2018:1200.

Där bevakningen bedrivs upplyser vi med skyltar. Syftet med vår kamerabevakning är att förebygga, avslöja och utreda brott. Detta gör vi för vår egen och våra kunders trygghet.

Inspelat material raderas automatiskt efter XX dagar. Enligt dataskyddsförordningen har ni som övervakas rätt att begära att era personuppgifter (bilder) raderas och detta kommer då ske inom 30 dagar.

Gäller ej material som utreds efter inträffat brott.

Vid inträffat brott lämnas inspelat material till utredande polis eller åklagare. Ingen annan spridning av inspelat material kommer att förekomma från vår sida. Vi har strikt sekretess kring inspelat material.

Vid invändningar mot kamerabevakningen kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, https://www.imy.se alternativt ring +46 (0)8-657 61 00. Integritetsskyddsmyndigheten är kontrollerande myndighet.

För att komma i kontakt med ansvarig person hos LBC Borås AB gällande CCTV – kamerabevakning, tag kontakt med vår växel på tel.nr 033-17 74 30.

Har du några frågor, kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar som du vill få svar på, tveka inte att kontakta oss. Klicka här så hittar du våra kontaktytor med alla uppgifter du behöver.

Kontakta oss